نام ونام خانوادگی : دکتر حجت اله لطیف منش

 

تحصیلات : دکتری اکولوژی گیاهان زراعی

 

تلفن تماس:07431001502