Return to Skip Menu

Main Content

چهارشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٨

تقوا در رأس همة ارزش هاي اخلاقي است. حضرت علی(ع)

 کمیته حمايت ونظارت بر انجمنهاي علمي دانشگاه
شوراي حمايت ونظارت برانجمنهاي علمي