اخبار > کارگاه "تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS " برگزار می شوديکشنبه ٢ دی ١٣٩٧ :: ١١:٥٣

کارگاه "تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS " برگزار می شود

مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه یاسوج با هدف استفاده دانشجویان و همکاران محترم و همچنین پژوهشگران خارج از دانشگاه از ظرفیت آموزش های کاربردی دانشگاه یاسوج، کارگاه " تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS " را برگزار مینماید.

کارگاه

مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه یاسوج با هدف استفاده دانشجویان و همکاران محترم و همچنین پژوهشگران خارج از دانشگاه از ظرفیت آموزش های کاربردی دانشگاه یاسوج، کارگاه " تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری SPSS " را برگزار مینماید.
شرکت در این کارگاه برای عموم آزاد است و از طرف )دفتر برنامه ریزی آموزشی( معاونت آموزشی دانشگاه یاسوج برای شرکت کنندگان گواهی صادر می شود.
 ظرفیت برای متقاضیان محدود است و اولویت با کسانی است که زودتر نام نویسی می کنند )درصورت استقبال متقاضیان از کارگاه برگزاری آن در چند دوره متوالی تکرار خواهد شد(.
 هزینه کارگاه مطابق مصوبه دانشگاه یاسوج جدول شماره 2 ذیل نامه خواهد بود.
 شرکت کنندگان بر اساس مقطع تحصیلی گروه بندی میشوند و زمان بندی برگزاری کارگاهها براساس جدول شماره 1 ذیل نامه می باشد.
 ثبت نام محترم از طریق مراجعه حضوری به دفتر آموزشهای آزاد )واقع در حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه یاسوج( امکان پذیر است.
 شماره تماس : 31001304 - 074
 ثبت نام از تاریخ 25 / 9 / 97 آغاز خواهد شد و به محض تکمیل ظرفیت تشکیل کارگاه )حداقل 15نفر و حداکثر 25 نفر( اولین دوره تشکیل خواهد شد.
 مدرس دوره آقای مهندس نظریان )شماره همراه 09169533612 ( از کارشناسان ارشد حوزه معاونت آموزشی دانشگاه میباشند.