نام ونام خانوادگی : ایمان یعقوبی

 

رشته تحصیلی :  علوم سیاسی

 

تلفن تماس:07431001502