نام ونام خانوادگی : دکتر ابوذر فتاحی زاده

 

تحصیلات : دکتری علوم سیاسی - روابط بین الملل

 

تلفن تماس:07431001502

 

پست الکترونیک: rmoradi@yu.ac.ir