آدرس: ياسوج خيابان دانشجو _دانشگاه ياسوج _مدیریت فرهنگی_امور نشریات

شماره تماس : 07431001502

شماره فکس: 07433223750