اعضا و شرح وظایف کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی منطبق با ماده 3 الی 11 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

 

ماده 3ـکمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی

براساس بند 1 ماده 2 ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، در هر دانشگاه کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی»‌ـ که در این دستورالعمل به اختصار «کمیته ناظر» نامیده می‌شود‌‌ـ زیر نظر «شورای فرهنگی دانشگاه» تشکیل می‌شود.

ماده 4ـ ترکیب کمیته ناظر به شرح زیر است:

1ـ معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه (رئیس کمیته)

2ـ نماینده تام‌الاختیار و دائم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

3ـ یک حقوق‌دان به انتخاب رئیس دانشگاه

4ـ سه نفر عضو هیأت علمی دانشگاه به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه

5ـ مدیر امور فرهنگی دانشگاه (دبیر کمیته)

6ـ سه نفر از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی به انتخاب مدیران مسئول نشریات دانشگاه که یک نفر از ایشان عضو علی‌البدل محسوب می‌شود.

تبصره 1ـدانشگاههایی که این کمیته در آنها تشکیل نشده است یک ماه فرصت دارند تا انتخابات نمایندگان مدیران مسئول را برگزار کنند و طی این یک ماه کمیته می‌تواند بدون حضور نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی تشکیل شود.

تبصره 2ـشیوه‌نامه انتخاب نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی توسط شورای مرکزی ناظر هر دستگاه (ماده 8)تصویب خواهد شد.

تبصره 3ـمعاونت دانشجویی و فرهنگی هر دانشگاه موظف است براساس شیوه‌نامه مصوب شورای مرکزی ناظر نسبت به برگزاری انتخابات جهت تعیین نمایندگان مدیران مسئول اقدام کند.

تبصره 4ـاعضای انتخابی کمیته ناظر برای مدت یک سال با ابلاغ رئیس دانشگاه انتخاب می‌شوند.

تبصره 5ـ چنانچه نماینده اصلی مدیران مسئول عضو کمیته ناظر بر اساس شیوه‌نامه مصوب شورای مرکزی ناظر، شرایط عضویت در کمیته ناظر را از دست بدهد عضو علی‌البدل جایگزین وی خواهد شد.

تبصره 6ـدبیرخانه کمیته ناظر در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مستقر و با مسئولیت دبیر، متولی انجام امور اداری و اجرایی کمیته ناظر است.

ماده 5‌ـ جلسات کمیته ناظر ماهانه یکبار با دعوت مکتوب از کلیه اعضا تشکیل می‌شود. جلسات با حضور حداقل سه نفر از اعضای دارای حق رأی، رسمی است و مصوبات آن نیز با رأی اکثریت معتبر است. ضروری است دعوتنامه اعضای جلسه حداقل سه روز پیش از موعد جلسه با اعلام دستور جلسه توسط دبیر کمیته ارسال شود.

تبصره 1ـدر صورتی که هر یک از اعضا، شاکی خصوصی یا مشتکی‌عنه باشد، در زمان رسیدگی به شکایت مطروحه، حق رأی نخواهد داشت.

تبصره 2ـدبیرخانه کمیته ناظر موظف است صورتجلسات کمیته را به طور مرتب به دبیرخانه شورای مرکزی ناظر هر دستگاه ارسال کند.

تبصره 3ـ در موارد خاص بنا به نظر رئیس کمیته، جلسة ویژه می‌تواند با دعوت شفاهی یا کتبی وی از اعضای جلسه و بدون در نظر گرفتن ارسال دعوتنامه معمول به صورت فوق‌العاده و فوری (حتی در همان روز) تشکیل شود.

 

ماده 6 ـ وظایف کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی به شرح زیر است:

1ـ بررسی درخواست و صدور مجوز انتشار مطابق بخش دوم این دستورالعمل

2ـ نظارت بر عملکرد نشریات دانشگاهی و تذکر اولیه در صورت لزوم

3ـ رسیدگی به تخلفات و شکایات ناشی از عملکرد نشریات دانشگاهی مطابق بخش 6 این دستورالعمل

4ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل، مصوبات و شیوه‌نامه‌های شورای مرکزی ناظر

5ـ بررسی محتوایی نشریات دانشگاه در جلسه ماهیانه کمیته ناظر و ارسال نتایج آن به شورای مرکزی ناظر

6ـ برگزاری دوره‌های آموزشی برای متقاضیان نشریات دانشجویی اعم از صاحبان امتیاز، مدیران مسئول، سردبیران و سایر عوامل اجرایی بر اساس برنامه آموزشی شورای مرکزی ناظر

ماده 7ـ شورای فرهنگی هر دانشگاه مرجع تجدید نظر در تصمیمات و آرای کمیته ناظر همان دانشگاه است.

ماده 8‌ـ براساس بند 4 ماده 2 ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، در هر دستگاه شورایی با عنوان «شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی» که در این دستورالعمل به اختصار «شورای مرکزی ناظر» نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.

ماده 9ـترکیب شورای مرکزی ناظر به شرح زیر است:

1ـ معاون فرهنگی دستگاه متبوع (رئیس شورا)

2ـ معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

3ـ معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها یا نماینده تام‌الاختیار رئیس نهاد

4ـ یک نفر حقوق‌دان به انتخاب معاون فرهنگی دستگاه متبوع

5ـ مدیرکل امور فرهنگی دستگاه متبوع (دبیر شورا)

6ـ سه نفر از مدیران مسئول نشریات دانشگاهی به انتخاب مدیران مسئول نشریات دانشگاههای کشور که یک نفر از آنها عضو علی‌البدل محسوب می‌شود.

تبصره 1ـدر صورت نبودن پست معاون فرهنگی یا مدیرکل امور فرهنگی یا عناوین مشابه انتخاب رئیس و دبیر شورا بر عهده رئیس دستگاه و در سطح معاونان و مدیران کل دستگاه می‌باشد.

تبصره 2ـدبیر شورا طبق شیوه‌نامه مصوب شورای مرکزی ناظر، نسبت به برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی جهت عضویت در شورای مرکزی ناظر اقدام خواهد کرد.

تبصره 3ـاعضای انتخابی شورای مرکزی ناظر برای مدت یک سال با ابلاغ رئیس شورا انتخاب می‌شوند.

تبصره 4ـچنانچه نماینده اصلی مدیران مسئول عضو شورای مرکزی ناظر شرایط عضویت در شورا راـ براساس شیوه‌نامه مصوب شورای مرکزی ناظرـ از دست بدهد عضو علی‌البدل جایگزین وی خواهد شد. مسئولیت تشخیص استمرار شرایط عضویت نماینده مدیران مسئول بر عهده دبیر شوراست.

تبصره 5ـدبیرخانه شورای مرکزی ناظر در اداره کل امور فرهنگی وزارت یا دستگاه متبوع یا عناوین مشابه مستقر و دبیر شورای مرکزی ناظر متولی انجام امور اداری و اجرایی شورا است.

ماده 10ـوظایف و اختیارات شورای مرکزی ناظر به شرح زیر است:

       1ـ سیاستگذاری در حوزه کلان نشریات دانشگاهی

2ـ رسیدگی به اعتراضات در خصوص عدم صدور مجوز نشریات دانشگاهی

3ـ تجدید نظر در تصمیمات شورای فرهنگی دانشگاه در خصوص نشریات دانشگاهی

4ـ رسیدگی به اعتراضات ناشی از تصمیمات و عملکرد شورای فرهنگی دانشگاه در زمینه نشریات دانشگاهی

5ـ تدوین شیوه‌نامه‌های اجرایی

6ـ تفسیر مفاد دستورالعمل حاضر

7ـ نظارت بر عملکرد کمیته‌های ناظر بر نشریات دانشگاهها

8ـ ایجاد وحدت رویه بین کمیته‌های ناظر دانشگاهها

9ـ تدوین برنامه آموزشی برای متقاضیان نشریات دانشگاهی

10ـ اخذ و بررسی نتایج گزارش محتوایی نشریات دانشگاهی از کمیته‌های ناظر و ارائه آن به رییس دستگاه

تبصره‌ـمصوبات شورای مرکزی ناظر قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده 11ـجلسات شورای مرکزی ناظر حداقل هر 2 ماه یک بار با دعوت مکتوب از کلیه اعضا یک هفته قبل از زمان جلسه با اعلام دستور جلسه توسط دبیر شورا تشکیل می‌شود و جلسات با حضور حداقل 5 تن از اعضای دارای حق رأی، رسمی و مصوبات آن با رأی اکثریت معتبر است.