شرح وظایف واحد نشریات:

صدور مجوز انتشار نشريه و پيگيری بررسی صلاحيت متقاضيان در کميته نظارت بر نشريات.

بررسی کلاس های آموزشی ويژه مديران مسئول و اعضای هيأت تحريريه نشريات.

بررسی سطح نشريات مطابق با طرح طبقه بندی نشريات و ارائه خدمات مطابق با درجه نشريه.

ارتباط و هماهنگی با صاحبان امتياز، مديران مسئول نشريات دانشجويی و سر دبيران در برگزاری نشست مطبوعاتی.

تهيه فرم های مورد نياز مربوط به نشريات(فرم تقاضای انتشار، فرم صدور و مجوز چاپخانه و ، فرم انتشار نشريات، فرم رده بندی).

تشکيل پرونده و صدور مجوز جهت نشرياتی که تأييد صدور مجوز انتشار خود از کميته نظارت بر نشريات دريافت نموده اند.

پيگيری شکايات و ارسال آن به کميته نظارت بر نشريات جهت بررسی.

برگزاری جلسات انتخابات نمايندگان مديران مسئول در کميته نظارت بر نشريات و شورای مرکزی ناظر.

توزيع نشريات منتشر شده جهت استحضار اعضای کميته نظارت، شورای مرکزی ناظر و هماهنگی واحد های ذيربط.

مستند سازی اطلاعات و تهيه گزارش های مربوطه.

کد بندی و سال بندی نشريات.

تغيير اطلاعات جامع نشريات.

به روز رسانی اطلاعات جامع.

به روز رسانی آرشيو نشريات.

برگزاری کلاس های آموزش روزنامه نگاری (مديريت مطبوعات) ويژه مديران مسئول، سردبيران واعضای هيأت تحريريه نشريات.

شرکت در جشنواره های نشريات دانشگاه های سراسر کشور.