نشریات دانشجویی:

نشریات دانشجویی یكی از اركان فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان و عامل مهمی در بارور كردن عرصة تفكر و بحث و طرح مسایل و موضوعات در فضای دانشگاه می‌باشند. در حال حاضردر دانشگاه یاسوج 81 نشریه پروانه انتشار از سوی شورای فرهنگی دانشگاه دریافت نموده و از این تعداد  25 نشریه به صورت منظم منتشر می شود. حمایت مالی و تدارکاتی از  نشریات دانشجویی به همراه برگزاری دوره‌هایی آموزشی نشریات دانشگاهی از جمله دوره‌های فشرده روزنامه نگاری، رتبه بندی نشریات دانشگاهی از جمله برنامه های اجرا شده و در حال اجرا در دبیرخانه کمیته ناظر بر نشریات می باشد.
 نشریات دانشجویی و انتشار آنها در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، سیاسی و اقتصادی در فضای دانشجویی و دانشگاهی ایران، موضوعی است که به ویژه در سال‌های اخیر به فعالیتی پایدار و مورد توجه تبدیل شده است. رسانه‌ای شدن بخشی از حركت دانشجویان كه بیشتر گرایش‌های مستقل و سلیقه‌های آزاد از جریانات سیاسی و فرهنگی غالب جامعه را در برداشته و برآیند دانش، خلاقیت و اندیشة پرشورترین خواستاران بهبود، تغییر و تحول در نظام اجتماعی و تمامی زیر شاخه‌های آن می‌باشد، در سال‌های اخیر تأثیر به سزایی در بازسازی فضای گفتگو و رهایی دانشگاه از ركود داشته است و از این منظر تأمین گروههای فعال دانشجویی كه در قالب نشریات دانشجویی برای پیشبرد اهداف متعالی در جهت درونی‌سازی فرهنگ گفتگو و ارتقای شاخص‌های اجتماعی تلاش می‌كنند و بنابر سنتی دیرینه، خواست‌ها و مطالبات مردم را نمایندگی می‌كنند موجب ترغیب و تقویت روحیه همكاری و مشاركت در امور و تضعیف فضای بی‌تفاوتی خواهد شد.