Return to Skip Menu

Main Content

دوشنبه ٠٧ آذر ١٤٠١

تقوا در رأس همة ارزش هاي اخلاقي است. حضرت علی(ع)

آئین نامه شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه

تاریخ آیین نامه: 1390-05-19

آئین نامه« شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه »
به منظور تبادل نظر و اطلاع از نظرات مشورتی دانشجویان در مورد مسائل و مشکلات دانشگاه ها، انتقال
بی واسطه نظرات مدیریت دانشگاه به دانشجویان، ایجاد فضاهای مدیریتی سالم، متعهد و پاسخگو، ژرف نگری در
مسائل علمی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و صنفی دانشجویان، اعتلای سرمایه اجتماعی، ارتقای سطح علمی
شورای » فرهنگی دانشگاه ها و افزایش میزان رضایت مندی دانشجویان از عملکرد مسئولین دانشگاه های کشور
براساس این آیین نامه در کلیه دانشگاه های کشور تشکیل می شود. « تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه
نامیده می شود . « شورا » که در این آیین نامه به اختصار « شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه » ماده 1
با هدف فراهم آوردن زمینه مناسب برای ارتباط مستقیم مدیریت دانشگاه با دانشجویان، اطلاع بدون واسطه از
مسائل و مشکلات دانشجویان، نهادینه کردن مشارکت و توجه به خواسته های دانشجویان در نظام اجرایی و
برنامه ریزی دانشگاه ها با ترکیب زیر تشکیل می شود.
1 1
یک نماینده از دانشجویان شاغل به تحصیل هر دانشکده، این عضو از بین دانشجویان هر دانشکده و با
انتخاباتی در آغاز نیمسال اول هر سال تحصیلی با رای اکثریت دانشجویان شرکت کننده در انتخابات، برگزیده
می شود. مسئول برگزاری انتخابات رئیس دانشکده می باشد.
2 1
یک نماینده از شورای هماهنگی کانو نهای فرهنگی و هنری دانشجویان هر دانشگاه.
3 1
یک نماینده به انتخاب مدیران مسئول نشریات دانشجویی فعال در دانشگاه.
4 1
یک نماینده از شورای صنفی دانشجویان
5 1
یک نماینده به انتخاب دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه.
6 1
یک نماینده از بزرگترین تشکل سیاسی دانشجویی فعال و دارای مجوز فعالیت دانشگاه
7 1
یک نماینده از بسیج دانشجویی
8 1
دو دانشجوی فعال در فعالیت های فرهنگی و دینی با معرفی مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم
رهبری در دانشگاه.
9 1
یک نماینده از دانشجویان غیر عضو در تشکل های سیاسی، انجمن های علمی، کانون های فرهنگی و
شوراهای صنفی مقطع کارشناسی ارشد به انتخاب معاون آموزشی دانشگاه.
10 1
یک نماینده از دانشجویان غیر عضو در تشکل های سیاسی، انجمن های علمی، کانون های فرهنگی و
شوراهای صنفی مقطع دکتری به انتخاب معاون آموزشی دانشگاه.
6 1
توسط معاون دانشجویی، فرهنگی به رئیس دانشگاه معرفی ، 5 1 ، 4 1 ، 3 1 ، تبصره 1: دانشجویان بند 2 1
خواهند شد.
تبصره 2: کلیه دانشجویان معرفی شده برای مدت یکسال به عضویت این شورا پذیرفته خواهند شد و حکم آنان
توسط رئیس دانشگاه صادر خواهد شد. عضویت مجدد آنان در صورت احراز شرایط برای دوره های بعدی بلامانع
است.
تبصره 3: داوطلبان احراز نمایندگی منتخب موضوع بند 1 1 نباید عضو هیچ یک از تشکل ه ای سیاسی،
انجمن های علمی، کانو نهای فرهنگی، شوراهای صنفی و نشریات دانشجویی باشند.
ماده 2 دانشجویان عضو شورا باید واجد شرایط زیر باشند.
1
حداقل یک نیمسال تحصیلی را با موفقیت در دانشگاه سپری کرده باشند و سابقه مشروطی در پرونده
تحصیلی نداشته باشند.
2
حکم قطعی کمیته انضباطی که منجر به محرومیت از تحصیل به مدت یک نیمسال تحصیلی شده باشد،
نداشته باشند.
3
حداقل یک سال به تاریخ فراغت از تحصیل آنان باقی مانده باشد.
ماده 3 یکی از بین دانشجویان عضو شورا توسط رئیس دانشگاه به سمت دبیری این شورا انتخاب خواهد شد.
ماده 4 دبیر شورا برای مدت یک سال وظیفه تنظیم دستور جلسات، هماهنگی تشکیل جلسات، دعوت اعضاء به
جلسه، مستندسازی و تهیه صورتجلسه ها را عهد هدار است.
ماده 5 جلسات شورا به صورت منظم و دو ماه یک بار برگزار می شود. شرکت کلیه اعضاء در جلسات الزامی و
در صورت غیبت در دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در (طول سال)، عضویت فرد غایب در شورا ملغی و فرد
دیگری معرفی و منصوب می شود.
تبصره: در تعطیلات نوروز و تابستان الزامی برای تشکیل جلسات ماهانه یا به طور کلی جلسه وجود ندارد.
ماده 6 موضوعات جلسات پیرامون مسائل دانشگاه اعم از علمی (نظیر تجهیزات آموزشی، پژوهشی، تقویم
دانشگاهی و نظایر آن)، رفاهی (سلف سرویس، خوابگاه، ایاب و ذهاب، وام، کمک هزینه دانشجویی ) مسائل
فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و مسائل مرتبط با تشکل ها و فعالیت های فرهنگی، سیاسی، علمی، اجتماعی و ....
دانشجویان خواهد بود.
تبصره: با تشخیص رئیس دانشگاه، مسائل دیگر نیز می تواند در دستور مباحث جلسات قرار گیرد.
ماده 7 رئیس شورا، رئیس دانشگاه و قائم مقام وی معاون دانشجویی فرهنگی است.
ماده 8 براساس نظر رئیس دانشگاه، معاونان، مدیران و سایر مسئولان دانشگاه برای شرکت در این جلسات و
اطلاع از نظرات گروه مشاوران دانشجو یا اعلام برخی از برنامه ها و سیاست ها به جلسات شورا دعوت خواهند شد.
ماده 9 به منظور ایجاد انگیزه بیشتر در دانشجویان و مشارکت فعال آنان در مباحث شورا، رئیس دانشگاه سالی
یکبار جلسه مشترک شورا و هیئت رئیسه دانشگاه را تشکیل خواهد داد.
ماده 10 اعضای شورا ضمن حضور فعال در جلسات، موظف به حفظ اسرار و مسائل محرمانه مطرح شده در
جلسات می باشند. تشخیص محرمانه بودن موضوعات با رئس دانشگاه است. با فرد خاطی برابر مقررات رفتار
خواهد شد.
ماده 11 چون مباحث و جلسات این شورا مشورتی است، اعضای آن از حیث عضویت در این شورا نمی توانند در
امور اجرایی و برنام هریزی دانشگاه مداخله کنند.
ماده 12 اعضای شورای هر دانشگاه یک نفر را از بین خود برای عضویت در شورای مشورتی دانشجویی وزارت
علوم، تحقیقات و فناوری معرفی خواهد کرد.
ماده 13 نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و
فناوری است.
85
توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصویب و /9/ ماده 14 این آیین نامه در 14 ماده و 5 تبصره در تاریخ 8
از تاریخ ابلاغ به دانشگاه ها، لازم الاجرا خواهد بود.
پایان

تمام حقوق مادي و معنوي اين درگاه متعلق به