شوراي حمايت ونظارت برانجمنهاي علمي

ـ برای حمایت از انجمن‌های علمی دانشجویی و نظارت بر آن‌ها در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شورایی مرکب از معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم (رئیس شورا)، معاون پشتیبانی، حقوقی و امور مجلس وزارت علوم یا نماینده تام‌الاختیار وی، مدیرکل دفتر امور فرهنگی (نائب رئیس)، مدیرکل دانشجویان داخل، دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، کارشناس مسئول امور انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی، سه تن از دبیران اتحادیه‌ها به انتخاب شورای دبیران اتحادیه‌های انجمن‌های علمی‌‌ـ دانشجویی تشکیل می‌شود. دبیرخانه این کمیته در اداره کل امور فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی خواهد بود. وظایف این کمیته عبارتند از:

1ـ سياستگذاري و تعيين خط مشي‌هاي كلان انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه‌های کشور در چارچوب سياست توسعه علمي و قانون برنامه.

2ـ ارزیابی فعالیت‌ها و نظارت بر کمیته‌های نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌ها براساس گزارش‌های مستند و سایر روش‌ها.

3ـ تعیین میزان و چگونگی حمایت مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از همایش‌های کشوری و نشست‌های علمی انجمن‌ها

4ـ اخذ تصمیم و ارائه پیشنهاد جهت تسهیل ارتباط بین انجمن‌های علمی دانشجویی با انجمن‌های علمی استادان و پژوهشگران و انجمن‌های علمی متناظر یا مشابه آن در کشورهای دیگر.

5ـ تصویب دستورالعمل اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌های کشور و نظارت بر حسن اجرای آن.

هیأت مؤسس اتحادیه‌ حداقل 3 تن از نمایندگان انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یک رشته علمی معین می‌باشد که درخواست مجوز تأسیس و فعالیت را به شورای حمایت و نظارت بر انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی وزارت علوم (موضوع ماده 27 این آیین‌نامه) ارائه می‌نماید. محتوای این درخواست مشتمل بر موارد زیر است:

1ـ تقاضای عضویت بیش از نیمی از تشکل‌های علمی موجود آن رشته در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، به همراه نامه تأیید هر یک از انجمن‌ها که بر مبنای آن مدیر امور فرهنگی دانشگاه تأسیس و فعالیت آن انجمن را تسجیل کرده باشد.

2ـ ارائه پیش‌نویس اساسنامه اتحادیه که به امضای تشکل‌های متقاضی عضویت رسیده باشد.

ـ شورای حمایت و نظارت پس از دریافت درخواست هیأت مؤسس و شورای مرکزی موقت اتحادیه حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به بررسی آن درخواست اقدام می‌نماید و موافقت با تأسیس موقت یا دائمی یا دلایل مخالفت شورا را توسط دبیرخانه به اطلاع مؤسسان خواهد رساند.

ـ تأسیس، شرایط انتخاب شوندگان، شورای مرکزی، انتخابات، تشکیلات و ارکان، اساسنامه و انحلال اتحادیه‌های انجمن‌های علمی دانشجویی در دستورالعمل مجزایی که به تصویب شورای حمایت و نظارت بر انجمن‌ها و نظارت بر انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری براساس این آیین‌نامه خواهد رسید، تعیین می‌شود.

ـ به منظور حمايت و نظارت فعاليت‌هاي انجمن‌هاي علمي دانشجويي، كميته‌اي در هر دانشگاه با همين عنوان با تركيب زیر تشكيل مي‌شود:

1ـ معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه (رئيس كميته)

2ـ مديرکل امور فرهنگي دانشگاه (دبير كميته)

3ـ مديركل امور پژوهشي دانشگاه

4ـ مديركل امور آموزشي دانشگاه

5ـ يك نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه به انتخاب رئيس دانشگاه

6ـ دو نماينده از شوراي دبيران انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه به انتخاب ايشان

تبصره 1ـ حكم اعضاي كميته توسط رئيس دانشگاه صادر مي‌شود.

تبصره 2ـ در دانشگاههايي كه براي امور انجمن‌هاي علمي دانشجويي واحدي مستقل ايجاد شده باشد مسئول آن واحد بدون حق رأي در جلسات كميته شركت مي‌كند.

تبصره 3ـ اعضاي انتخابي كميته براي مدت يك سال انتخاب مي‌شوند.

ـ وظايف كميته حمايت و نظارت بر انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه به شرح ذيل است:

1ـ نظارت بر حسن عملكرد انجمن‌هاي علمي در چارچوب قوانين و مقررات و رسيدگي به شكايات و تخلفات و حل اختلافات

تبصره 1ـ در صورتي كه شوراي مديريت انجمن علمي يا شوراي دبيران دانشگاه از اساسنامه انجمن تخلف نمايند، كميته حمايت و نظارت براي بار اول به شوراي مديريت انجمن يا شوراي دبيران تذكر شفاهي يا كتبي (حسب مورد) مي‌دهد. در صورت تكرار تخلف براي بار دوم اخطار كتبي مي‌دهد و در صورت تكرار و دريافت اخطار سوم، دبير انجمن يا دبير شوراي دبيران بايد در كميته حمايت و نظارت دلايل اقدام خود را توضيح دهند. در صورتي كه انجمن يا شوراي دبيران نتوانند كميته را قانع نمايند كميته به شرح ذيل درباره انجمن تصميم خواهد گرفت:

الف‌ـ انحلال شوراي مديريت انجمن كه در اين صورت معاون دانشكده موظف است ظرف مدت 2 ماه انتخابات شوراي مديريت را برگزار نمايد. (اعضاي شوراي مديريت منحل شده نمي‌توانند نامزد انتخابات شوند).

ب) چنانچه تخلفي انضباطي متوجه شخص حقيقي از اعضاي شوراي مديريت يا اعضاي شورای دبيران باشد، به كميته انضباطي معرفي خواهد شد.

تبصره 2ـ مرجع تجديد نظر در آراي كميته حمايت و نظارت شوراي فرهنگي دانشگاه است.

2ـ بررسي و تصويب برنامه‌هاي پيشنهادي انجمن‌هاي علمي دانشجويي كه در سطح فرا دانشگاهي، ملي يا بين‌المللي برگزار مي‌گردد.

3ـ سياستگذاري و تعيين خط مشي‌هاي كلان انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه در چارچوب سياست توسعه علمي كشور.

4ـ برنامه‌ريزي و هماهنگي مسائل بنيادي و مستمر انجمن‌هاي علمي دانشجويي (تسهيل ارتباطات با ديگر نهادهاي جامعه، جلب حمايت‌هاي مالي، تشويق و تقدير از انجمن‌هاي علمي فعال و طرح‌هاي برگزيده و ...)

5ـ پيشنهاد برنامه و بودجه ساليانه انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه به رياست دانشگاه

6ـ پيشنهاد بودجه ساليانه انجمن‌هاي علمي به رياست دانشگاه براساس برنامه‌هاي ارائه شده به مديريت امور فرهنگي و برنامه مدون انجمن‌ها.