کمیته حمايت ونظارت بر انجمن‌هاي علمي دانشگاه
شوراي حمايت ونظارت برانجمنهاي علمي